Am resymau Iechyd a Diogelwch mi fydd yr ysgol ar gau heddiw - 02/03/18.

Diolch i bawb a gyfrannodd i ddiwrnod Plant Mewn Angen. Llwyddom i godi £315.00 tuag at yr elusen trwy wisgo dillad smotiog, gwerthu bisgedi Pudsey a bathodynna…

Cynhaliwyd Bore Coffi Macmillan yn yr ysgol ar fore dydd Iau Medi 28ain. Cafwyd bore prysur iawn gydag aelodau'r Eco-Gyngor a disgyblion blwyddyn 6 yn croesawu …

Cynhaliwyd Gwasanaeth ymadael i ddisgyblion Blwyddyn 6 a fydd yn trosglwyddo i Ysgol Maes y Gwendraeth ym mis Medi. Cyflwynodd pob un o'r disgyblion eu gobeithi…

Agorwyd ein gardd Weddi ar fore Dydd Iau, Gorffennaf 20fed, 2017. Agorwyd yr Ardd gan y Parch Alun Evans.  Roedd y disgyblion wedi cael cyfle i wneud cynlluniau…

Roedd gan yr ysgol gornel i'r plant yn y sioe eleni eto.

Cynhaliwyd mabolgampau'r ysgol ar ddydd Mawrth Gorffennaf 4ydd. Cawsom brynhawn llwyddiannus, llawn hwyl a bu'r disgyblion yn cymryd rhan mewn amrywiaeth o waha…