Cynhaliwyd Gwasanaeth Ymadael i ddisgyblion Blwyddyn 6 ar ddydd Mawrth, Gorffennaf 16eg. Cyflwynodd pob un o'r disgyblion eu gobeithion am y dyfodol a chyflwynw…

Cynhaliwyd mabolgampau'r ysgol ar ddydd Iau, Gorffennaf 4ydd. Cawsom brynhawn llwyddiannus, llawn hwyl a bu'r disgyblion yn cymryd rhan mewn amrywiaeth o wahano…

Croeso i Babell y Plant Sioe Llanddarog 2019. Ein thema eleni oedd Y Gofod. Bu'r disgyblion yn brysur yn cystadlu mewn amryw o gystadlaethau yn yr ysgol, yn y c…

Agorwyd ein Gardd Weddi ar fore Dydd Iau, Gorffennaf 20fed, 2017. Agorwyd yr Ardd gan y Parch Alun Evans. Cafodd y disgyblion gyfle i wneud cynlluniau ar gyfer …

Cynhaliwyd Bore Coffi Macmillan yn yr ysgol ar fore dydd Gwener, Medi 27ain. Cafwyd bore prysur iawn gydag aelodau'r Eco-Gyngor yn croesawu rhieni a ffrindiau, …

Diolch i bawb a gyfrannodd i ddiwrnod Plant Mewn Angen. Llwyddom i godi £270 tuag at yr elusen trwy wisgo pyjamas i'r ysgol a thrwy werthu bisgedi Pudsey, cacen…